Alapító okirat

A Micimackó Óvoda 4234 Szakoly Létai utca 18, mint alapító, jelen Alapító Okirattal az intézmény tevékenységi körében meghatározottak megvalósítására és az óvodás korú gyermekek támogatására jogi személyként működő, határozatlan időre szóló alapítványt hoz létre.

1. Általános rendelkezések

Az alapítvány alapítója: Micimackó Óvoda, 4234 Szakoly, Létai utca 18.
Az Alapító képviseletére jogosult: Oláhné Kokrák Ágnes mb. óvodavezető 4234 Szakoly, Rákóczi u. 6/A.
Az alapítvány neve: „ALAPÍTVÁNY A SZAKOLYI MICIMACKÓ ÓVODÁÉRT ÉS ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEKÉRT”
Az alapítvány székhelye: 4234 Szakoly, Létai utca 18.
Bírósági bejegyzésének száma: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 1.Pka. 60.045/2003/4. (2003. 04. 18.)
Alapítvány nyilvántartási száma: 1034.
Az alapítvány adószáma: 18811159-1-15
Az alapítvány KSH azonosítója: 18811159-9499-569-15
Számlavezető pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár Balkányi Fiók 4233 Balkány, Szakolyi u. 5.
Bankszámlaszám: 11744089-20006462
Internet címe: www.oviszakoly.hu
E-mail címe: mail@oviszakoly.hu

2. Az alapítvány célja, közhasznú tevékenysége

2.1. Az alapítvány célja

Az alapítvány célja az óvodába járó gyermekek támogatása:
- Hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek segítése,
- Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése,
- Az egészséges életmódra nevelés elősegítése – különböző programok szervezése, speciális eszközök beszerzése, fejlesztő pedagógusok bevonása, tornaszoba kialakítása, stb. által, -,
- Az óvodás korú gyermekeket nevelő, krízishelyzetben lévő családok segítése – felvilágosító előadások, családi programok, tanácsadás szervezés, életvezetési problémák megoldása által, -, annak érdekében, hogy a gyermekek testi-, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak.
- Prevenciós programokba való bekapcsolódás, majd részvétel elősegítése,
- A gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz - szükség szerint - az önerő biztosítása.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.2. Az alapítvány közhasznú tevékenysége

Az alapítvány az 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI. törvény alapján helyi önkormányzati feladatot vállal át az óvodás gyermekek szociális támogatására.


A alapítvány tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szó 1997. évi CLVI. törvény 26.§c) 1., 2., 4., 5., 8., 9., 10. és 11 pontjaiban meghatározott következő tevékenységeknek:
- egészségmegőrzés betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység, - természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Az alapítvány tevékenységének legfontosabb adatait a helyi sajtó, kábeltelevízió vagy saját honlapja útján hozza nyilvánosságra.

2.3. Az alapítvány közhasznúsági fokozata

Az alapítvány közhasznú szervezetként való bírósági nyilvántartásba vétel esetén közhasznú szervezetnek minősül.

3. Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csat lakozhatnak, ha a 2. 1. pontban megfogalmazott célok eléréséhez az alapítvány számlájára történő pénzbefizetéssel hozzájárulnak, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.
A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az adománygyűjtés nem járhat az adományozók és más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, adománygyűjtést csak az alapítók írásbeli meghatalmazása alapján lehet végezni.

4. Az alapítvány vagyona, a vagyon felhasználása

4. 1. Az alapítvány vagyona

Az alapítvány az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Balkányi Fiókjánál nyit számlát, amelyre az alapító tőkét, majd a későbbiek folyamán a befizetéseket teljesíteni lehet. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapító Micimackó Óvoda 400.000,-Ft-ot, azaz Négyszázezer forintot helyez el az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Balkányi Fiókjánál nyitott számlára. Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 3. Pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével, az alapítvány által pályázatokon elnyert összegekkel.

4. 2. Az alapítvány vagyoni felhasználása

Az alapítvány vagyonával való rendelkezés az 5. pontban megjelölt kezelő szervet (kuratórium) illeti meg.
A kuratórium köteles az alapítvány számlájára mindenkor befizetett összeg 40%-át tartósan lekötött banki betétként elhelyezni. Ennek kamatai (hozadéka) és a fennmaradó 60% támogatási összeg a 2. 1. pontban meghatározott célokra használható fel. Ez alól kivételt képeznek az alapítvány által pályázaton nyert összegek, melyeket a támogatási szerződés szerint kell felhasználni.
Az alapítvány kedvezményezettjei a 2. 1. pontban megnevezettek. Az alapítvány nem részesítheti támogatásban az alapítvány alapítóját és a kuratórium tagjait.
Az alapítvány kuratóriuma támogatási feltételeit a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni és bárki számára megismerhetővé kell tenni.
Az alapítvány által nyújtott támogatást a kuratóriumhoz címzett írásbeli kérelemmel lehet kezdeményezni.
A kedvezményezettnek a támogatás olyan feltétellel nyújtható, ha vállalja, hogy a támogatás összegéről az igénybevételt vagy teljesítést követő 8 napon belül elszámol. A kedvezményezettek részére a támogatás a döntést követően készpénzben vagy természetben folyósítható.
A kuratórium a támogatás felhasználását folyamatosan is jogosult figyelemmel kísérni és ellenőrizni.
A kuratóriumi döntésről az érintettek a részükre írásban megküldött határozatban értesülnek.
A kuratóriumi döntések nyilvánosságának biztosítása érdekében a kuratórium az alapítvány bevételeiről és az alapítványi vagyon felhasználásáról, az általa nyújtott támogatásokról évente, az óvoda évnyitó ünnepségén köteles beszámolni.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a továbbiakban is csak az alapítvány célja szerint használhatja fel.
Az alapítvány pályázat útján nyert bevételeit a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatja fel, az elszámolást az abban rögzített feltételek alapján teszi meg.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

5. A kezelő szerv

5. 1. A kuratórium

Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium az alapítvány legfőbb szerve.

5. 2. A kuratórium összetétele

A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel.
A kuratórium tagjai:
- a kuratórium elnöke: Dr. Balla Zsolt – 4028 Debrecen, Kardos Albert utca 30. szám alatti lakos
- a kuratórium titkára: Illésné Gilányi Katalin – 4234 Szakoly, Domb utca 19. szám alatti lakos
- a kuratórium tagja: Oláhné Kokrák Ágnes – 4234 Szakoly, Rákóczi utca 6/A szám alatti lakos
Kérésére a kuratórium tagja lehet az a természetes személy is, aki legalább 100.000,-Ft-ot, azaz Százezer forintot, és annak a jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendel kező más szervezetnek a képviselője is, amely legalább 200.000,-Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot az alapítvány számlájára csatlakozóként befizet, feltéve, hogy kuratóriumi tagságot jogszabály vagy az alapító okirat nem minősíti összeférhetetlennek.
A kuratóriumi tagság ebben az esetben is az alapító által történő felkéréssel, illetve annak elfogadásával keletkezik. A kuratórium vagy annak tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős.
A tag az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
A Kuratóriumi tagság megszűnik a kuratórium tagjának lemondásával.
Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki.

5. 3. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége

A kuratórium tagjai a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott vezető tisztségviselők.
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kuratórium, amelyben az alapító – közvetlenül, vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.
A vezető tisztségviselők sem egymással, sem az alapító vezető beosztású dolgozóival közeli hozzátartozói viszonyban [Ptk. 685.§ b) pont] nem állhatnak.
A kuratórium elnöke nem állhat az alapítóval közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
Az alapítóval közalkalmazotti viszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló kuratóriumi tagok száma nem haladhatja meg a kuratórium mindenkori létszámának 50%-át.

5. 4. A kuratórium működése

A kuratórium legalább évente egyszer, illetve szükség szerint ettől gyakrabban ülésezik.
A kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, az ülést megelőzően legalább 5 nappal előbb megküldött írásbeli meghívóval. A meghívóban az ülés napirendjét is meg kell jelölni.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azonban a kuratórium határozatával zárt ülés tartását is elrendelheti, amennyiben az ügy természete megkívánja.
A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha azt a határozatképes ülésen jelen lévő kuratóriumi tagok több mint fele megszavazta.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont], élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A kuratórium üléseiről, döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Az alapítvány működése során keletkezett iratokba az alapítók és az 5. 2. pontban megjelölt (legalább 50.000,- illetve 100.000,- forintot befizető) csatlakozók – kuratóriumi tagság nélkül is – korlátozás nélkül jogosultak betekinteni.
A kedvezményezettek, illetve egyéb érintettek az alapítványi iratoknak a rájuk vonatkozó részeibe tekinthetnek be.
Ezek a szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha az alapítványi iratok nyilvánosságára vonatkozóan jogszabályok vagy az alapító okirat másként nem rendelkeznek. Az iratokba való betekintés biztosít6ása a kuratórium elnökének, illetve titkárának feladata.

6. Az alapítvány képviselete

Az alapítvány képviselője a kuratórium.
A kuratórium nevében annak elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára egyedül is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni.
Az alapítvány bankszámlája felett a tulajdonosi jogokat a kuratórium elnöke önállóan gyakorolja, a bankszámla feletti rendelkezéshez a következő személyek aláírása szükséges:
- kuratórium elnöke önállóan, vagy
- a kuratórium titkára és az elnök által írásban meghatalmazott kuratóriumi tag együttes aláírása.

7. Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány határozatlan időre jött létre, azt az alapító nem szüntetheti meg. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
Az alapítványt a bíróság akkor törli a nyilvántartásból, ha az alapítványt megszünteti vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.
A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha:
- céljainak megvalósítása lehetetlenné vált,
- jogszabályváltozás folytán a bejegyzést meg kellene tagadni.
A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító – a bíróság felhívása ellenére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki.

Az alapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyont – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen döntés nem születik, hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

8. Vegyes és záró rendelkezések

8. 1. Az alapítvány ellenőrző szerve

Az alapító külön ellenőrző szervet nem hoz létre, mivel az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 10 millió forintot.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

8. 2. Az éves beszámoló jóváhagyása

Az alapítványnak a számviteli törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján – az elnök által készített – éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá.

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az elnök által készített közhasznúsági jelentés elfogadás a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
A számviteli beszámolóra vonatkozó fenti rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érint.


Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 18.§-ában meghatározott nyilvántartási szabályokat köteles betartani.

8. 3. A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos kedvezmények

A mindenkor hatályos adó-, vám- és illetékjogszabályok szerint illetik meg a mentességek, kedvezmények:
- az alapítványt, mint közhasznú szervezetet,
- az alapítvány által – cél szerinti juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét,
- az alapítványhoz csatlakozót, az alapítvány támogatóját az alapítvány, mint közhasznú szervezet – jelen alapító okiratban rögzített – céljaira adott támogatás után.
A kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolásokat a kuratórium köteles kiadni a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint.

8. 4. Az alapítvány felügyelete

Az alapítvány működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
Ha az alapítvány működésének törvényessége másként nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy az alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre.
A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti.
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az APEH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazgatósága, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

8. 5. Az alapítvány nyilvántartásba vétele.

Az alapítvány jogi személy.
Az alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétel szükséges.
A nyilvántartásba vétel utána az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza. Az alapító az alapító okiratot – a név, a cél és a vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosíthatja.
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A-74/F §-aiban foglalt rendelkezések és az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A 2003. február 20-án kelt Alapító Okirat módosított szövegét az alapító törvényes képviselője 2011. november 16-án jóváhagyólag írja alá.

Szakoly, 2011. november 16.

Az alapító képviseletében:
Oláhné Kokrák Ágnes óvodavezető