Alapító okirat

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szó|ő 2013, évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szőlő 2077. évi CLXXV, törvény alapján működő Alapítvány létrehozását határozta el.

1, Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye):
Szakolyi Micimackó Óvoda
(korábbi elnevezés: Micimackó Napközi Otthonos Óvoda)
(székhely: 4234 Szakoly, Létai utca 1B., képviselő: Oláhné Kokrák Ágnes óvodavezető, lakcíme: 4234 Szakoly, Rákóczi utca 6/A,)

2, Az Alapítvány neve: Alapítvány a Szakolyi Micimackó Óvodáért és Gyermekeiért

3, Az alapítvány székhelye:4Z34 Szakoly, Létai utca 18,

4, Az Alapítvány honlapijának címe:www.oviszakoly.hu

5, Az alapítói induló vagyon: 400.000 forint, azaz négyszázezer forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott,

6, Az alapítvány célja, tevékenysége:
Az alapítvány célja az óvodába járó gyermekek támogatása:
- Hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek segítése.
- Játékok,szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése.
- Az egészséges életmódra nevelés elősegítése - különböző programok szervezése, speciális eszközök beszerzése, fejlesztő pedagógusok bevonása, tornaszoba kialakítása stb. által.
- Az óvodás korú gyermekeket nevelő, krízishelyzetben lévő családok segítése
- felvilágosító előadások, családi programok, tanácsadás szervezés, életvezetési problémák megoldása által
- annak érdekében, hogy a gyermekek testi-, lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak.
- Prevenciós programokba való bekapcsolódás, majd részvétel elősegítése. - A gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz - szükség szerint - az önerő biztosítása

7. Az alapítvány jellege:
7.L./ Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat.
A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

7,2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8. Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

9. Az Alapítványi vagyon felhasználása:
9,7,1 Az Alapítvány mindenkori vagonra kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik,
9,2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
9.3,/ Az alapításnyi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt
9,4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10, Az alapítvány ügyvezető szerve:
10.1./ Az alapító az Alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapitő fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát,
A kuratórium elnöke (név.lakcím. anyja neve):
Dr. Balla Zsolt
(anyja neve: Tóth Erzsébet,lakcím: 4028 Debrecen, Kardos Albert utca 30.)
A kuratórium további tagjai [név.lakcím]:
Baracsiné Tárnok Márta Ágnes
(lakcím: 4234 Szakoly, Létai u. 4.)
Oláhné Kokrák Ágnes
(lakcím: 4234 Szakoly, Rákóczi utca 6/A.)
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
10,2/ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre,
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk.3:22.§ 81)-(6) bekezdésében,továbbá a Ptk.3:397. § [3), [4) bekezdésében és a Btk 61.§ foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével
- a Ptk.3:22.§ (2) bekezdése szerinti visszahívással
10.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez ' megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.- a Ptk.3:22.§ (1)-(6)
10.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon, Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül; - a Ptk.3:22.§ (1)-(6)
pl ajánlott vagy tértivevényes küldeménykén| továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítése azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
10.5,/ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyé! továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat.
A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
10.6,/ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van, Határozatát - ha az alapító okirat másként nem rendelkezik - mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít!
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.7./A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

Összeférhetetlenségi szabályok:
11.1./Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák,
333A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte[ amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesüIL
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatalya alatt az Ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [Btk, 61.§ (2) bek, i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11.2./Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
11.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szcJő 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szőlő 2017, évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Szakoly,2020, szeptember 01.

Az alapító képviseletében:
Oláhné Kokrák Ágnes

- Alapító okirat 2020.09.01 - az új alapító okirat letöltése, megtekintése